Newsletter subscribe

דוח שנתי מס הכנסה דוח שנתי מס הכנסה חשוב לדעת

דוח שנתי מס הכנסה הוא סיכום של כל ההכנסות של העסק ושל כל ההוצאות.
הוא מסייע למס ההכנסה לחשב את גובה השומה שבה יחויב העצמאי,
אך הוא מהווה גם כלי חשבונאי מצוין לכל בעל עסק כדי לבדוק את מצב העסק, האם הוא הרוויח בשנה החולפת או הפסיד.

דוח שנתי מס הכנסה – שמונה דברים שחשוב לדעת

כל מי שאינו שכיר מחויב להגיש דוח שנתי למס ההכנסה בסוף חודש אפריל או מאי של שנת המס האחרונה.
עצמאי שלא יגיש את הדו"ח בזמן עלול לקבל קנסות בשל פיגורים,
ובמקרים חמורים גם זימון לבית המשפט ועיקולים על חשבון הבנק או על נכסים.

אם לא תגישו את הדו"ח, מס הכנסה רשאי לקבוע את גובה המס שתידרשו לשלם באופן שרירותי וברוב הפעמים היא יהיה גבוה מהתשלום שאותו הייתם משלמים אילו הגשתם את הדו"ח בזמן.

טופס 1301 הוא הטופס שאותו יש למלא. מילוי הטופס דורש מבעל העסק לדווח על ההתנהלות הכלכלית של העסק וכן מידע אישי על בעל העסק.
אל הדו"ח יש לצרף דו"ח רווח והפסד, טופס 106,
הפקדות בקרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, השתלמויות, תשלומים לביטוח הלאומי ועוד.

ד"וח רווח והפסד

דו"ח רווח והפסד הוא דו"ח המצורף לטופס 1301.
זהו דו"ח שבו יש לפרט את כל ההכנסות החייבות במס, את ההפסדים ואת כל ההוצאות המותרות בניכוי.
ככל שיש יותר הפסדים או הוצאות המוכרות כהוצאות לניכוי, כך יידרש בעל העסק לשלם פחות מס הכנסה.

בדו"ח רווח והפסד יש לפרט הכנסות ממקורות אחרים כמו הכנסות מהשכרת דירות,
מדיבידנדים, מניירות ערך, מקצבאות ועוד,
ולפרט את המס שכבר שולם במשך השנה כמו תשלומי המקדמות,
תשלומים למס הכנסה באמצעות תלוש משכורת ועוד.

את הדו"ח יש להגיש באופן מקוון ובאופן ידני.
באופן מקוון יש להעביר את הדו"ח אל מס הכנסה באמצעות רשת האינטרנט. בנוסף לשידור המקוון, יש צורך להגיע אל פקיד השומה באופן פיזי ולהגיש לו את הדו"ח. אי העברה של הדו"ח באופן מקוון עלולה לעכב את קליטת הדו"ח בזמן ולהטיל עליכם קנסות בגין פיגור. לאחר שהעברתם את הדו"ח באופן מקוון חשוב לשמור על האישור המעיד על קליטת הדו"ח למקרה שיתעוררו בעיות באשר למועד שבו העברתם את הדו"ח.

הדו"ח השנתי שאותו הגשתם אל מס ההכנסה מדווח לביטוח הלאומי. יש לו השלכות רבות בעניין מתן קצבאות שונות, הנחות בתשלומי ארנונה, בתשלומים לגני ילדים או למעונות ועוד.

לעתים, נוסף על הדו"ח השנתי תידרשו למלא גם טופס הצהרת הון. הצהרת הון היא הדרך של מס ההכנסה לעקוב אחרי הדיווחים של הנישומים ולהשוות בין שתי תקופות. ההשוואות מתייחסות להכנסות נטו, להוצאות המחיה להשקעות, לרכישת נכסים ועוד. אם יתגלו הפרשים מהותיים בהון של הנישום, הוא יידרש לתת על כך הסברים לפקיד השומה.

המשיכו לקרוא על האפשרויות להגיש דוח שנתי למס הכנסה